Tisztelt Pályázó!

Köszönjük pályázatát. Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a benyújtott pályázatában szereplő adatai kezelése vonatkozásában az alábbi tájékoztatásunkat:

1. Adatkezelő neve:
IBV Hungária Kft.
A pályázók által megadott személyes adatokhoz csak az IBV Hungária Kft. toborzási, kiválasztási folyamatában szükségszerűen résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársainak, illetve szükség esetén a 7. pont szerinti adatfeldolgozónak van hozzáférése.

2. Adatkezelő elérhetőségei:
IBV Hungária Kft.
6100, Kiskunfélegyháza Csanyi u. 71.
Tel.: +36 (76) 562-100
E-mail: info@ibv.hu

3. Adatkezelés célja:
Adatkezelésünk célja az IBV Hungária Kft. által meghirdetett állásra való jelentkezés, a pályázat elbírálása, munkaviszony létesítése, illetve az Ön értesítése olyan jövőbeli állásajánlatokról, melyek az IBV Hungária Kft. megítélése szerint az Ön képzettségének és szakmai tapasztalatainak megfelelnek.

4. Kezelt adatok köre:
Az IBV Hungária Kft. a jelentkezők következő adatait kezeli: családi- és utóneve, e-mail címe, telefonszáma, levelezési címe, külföldi munkavállalók esetén a munkavállalási engedély megléte, arcképe, önéletrajzában és az Ön által beküldött, továbbá a kiválasztási eljárás során létrejövő pályázati anyagban– ideértve a személyes meghallgatása keretében létrejövő, illetve a munkakör betöltésére való alkalmasságának megítélésére létrehozott dokumentumokat is – szereplő adatok.

5. Adatkezelés jogalapja:
Az Ön hozzájárulása, amelyet a pályázati anyag beküldésének tényével az IBV Hungária Kft. megadottnak tekint.
Az állásinterjúk során előfordulhat, hogy a pályázók személyiségprofil felállítása céljából különböző teszteket, felméréseket töltenek ki, szituációs gyakorlatokon vesznek részt, melyről az érintett pályázó külön tájékoztatást kap annak esetleges igénybevétele előtt. A személyiségprofil felállítás céljából végzendő tesztekhez az érintett pályázótól külön előzetes hozzájárulást kérünk.
Amennyiben a társaságunkhoz benyújtott pályázati anyagban szereplő adatok külső ellenőrzése is szükségessé válik, úgy ehhez minden esetben előzetesen és írásban kérjük a pályázó hozzájárulását.

6. Adattárolás határideje:
A Társaság az Ön személyes adatait legfeljebb 1 évig tárolja, illetve addig, amíg Ön a személyes adatainak törlését az Infotv. 14.§ c) pontja szerint nem kérte.

7.Adattovábbítás és adatfeldolgozók:
Tájékoztatjuk, hogy az IBV Hungária Kft. az adatkezelés során adatfeldolgozót vehet igénybe.
Az IBV Hungária Kft. bizonyos munkakörök betöltésére irányuló kiválasztási eljárás során szakértő partner közreműködését veheti igénybe. Ebben az esetben az Ön által a jelentkezési folyamat során elküldött dokumentumokat, illetve az Ön elérhetőségeit az adatkezelés céljának megvalósítására partnerünk részére továbbítjuk, és szavatoljuk, hogy ilyen esetben az Ön adatait a partner kizárólag az 3. pontban leírt célból dolgozza fel. A partner személyéről az adattovábbítás előtt előzetesen tájékoztatást adunk.

8. Érintetti jogok:
Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről.
Kérésére hozzáférést biztosítunk a kezelt személyes adataihoz és az adatkezeléshez kapcsolódó információkhoz.
Kérésére pontatlan adatait helyesbítjük, kiegészítjük.
Kérésére azon személyes adatait, amelyek megőrzésére nincs jogszabály által előírt kötelezettségünk, töröljük.
Kérésére és a vonatkozó jogszabályok által lehetővé tett esetekben személyes adatainak kezelését korlátozzuk.
Személyes adatainak védelmével kapcsolatos kérdéseivel megkeresheti adatvédelmi felelősünket.

9. Hatághoz fordulás joga:
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett bejelentéssel Ön vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelme következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadásg Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: http://www.naih.hu

Ön jogainak megsértése, valamint a tiltakozása elutasítása esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön választása szerint az IBV Hungária Kft. székhelye szerint illetékes, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Az IBV Hungária Kft. székhelye szerint illetékes törvényszék:

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Cím: 6000 Kecskemét, Rákóczi út 17-19.

Amennyiben nem járul hozzá személyes adatainak kezeléséhez, kérjük a fent megjelölt elérhetőségek egyikén kérje azok törlését!